123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

Malezja 2016

W Malezji by­liś­my w ubieg­łym (tj. 2015) ro­ku. W tym ro­ku chcie­liś­my przy­le­cieć tu po­no­wnie i stąd za­cząć wy­pra­wę w 2016 ro­ku, ale oka­za­ło się, że bi­le­ty do Sin­ga­pu­ru by­ły tań­sze. Tak więc z Sin­ga­pu­ru prze­je­dzie­my do Kua­la Lum­pur wg pla­nu po­da­ne­go ni­żej, a z Kua­la Lum­pur po­le­ci­my do Wien­tia­nu w Lao­sie.

 

Część malezyjska wyprawy w 2016 roku.

  1. 16.07.2016. Prze­jazd z Sin­ga­pu­ru do Ma­lak­ki. Noc­leg w Ma­lac­ce.
  2. 17.07.2016. Zwie­dza­nie Ma­lak­ki. Noc­leg w Ma­lac­ce.
  3. 18.07.2016. Prze­jazd do Kua­la Lum­pur. Noc­leg w Kua­la Lum­pur.
  4. 19.07.2016. Zwie­dza­nie Kua­la Lum­pur. Noc­leg w Kua­la Lum­pur.
  5. 20.07.2016. Zwie­dza­nie Kua­la Lum­pur. Noc­leg w Kua­la Lum­pur.
  6. 21.07.2016. Prze­lot do Wien­tia­nu.

 

Fontanna w centrum Kuala Lumpur. Malezja.Komentarze: skomentuj tę stronę

Nowości w banku

1BBT-3005; 7803 x 2595; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka

1BBT-3022; 7643 x 4390; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka

1BBT-3114; 6184 x 2643; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-3116; 6242 x 2647; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-3132; 8890 x 3734; Azja, Indie, Himalaje, góry, rzeka

1BBT-3145; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry

1BBT-6000; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6010; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6012; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6020; 4288 x 2848; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6030; 4288 x 2540; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBT-6040; 7181 x 2697; Azja, Indie, Himalaje, góry, chmury

1BBA-2100; 4123 x 2738; Azja, Indie, droga

1BBU-0125; 6632 x 2964; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0520; 8001 x 2718; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dal

1BBU-0130; 4000 x 2657; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0135; 4034 x 2680; Azja, Indie, Srinagar, ogrody Nishat

1BBU-0500; 4026 x 2675; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dal

1BBU-0510; 7000 x 2586; Azja, Indie, Srinagar, jezioro Dal

1BFP-0500; 4288 x 2848; Azja, Malezja, Malakka, armata

« 1 2 »

Więcej nowości